header groen
  Blad
line decor
  
line decor

Platform Bolsward. Nieuwsbrief #2


Platform Bolsward. Hét aanspreekpunt voor bewoners en instanties van de stad

Platform Bolsward is, zoals u wellicht weet, afgelopen jaar van start gegaan. Nog even voor alle duidelijkheid: Wat wil Platform Bolsward? Heel simpel. We willen een aanspreekpunt zijn voor bewoners en instanties van de stad. We zijn geen belangenbehartiger. We zijn geen vertegenwoordiger van bepaalde groepen. We faciliteren. We zetten zaken op de rails. Daarbij zijn we compleet onafhankelijk.
Wat hebben we zoal gedaan de afgelopen maanden? Een overzicht:

Samenwerking gemeente Sûdwest-Fryslân

Ook voor de gemeente zijn wij uiteraard nieuw. We hebben de afgelopen maanden kennisgemaakt en vaak overleg gehad met vertegenwoordigers van de gemeente. Zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau. Vele onderwerpen passeren de revue. Om er een paar te noemen: Waterfront, 11Fountains, Sporthart, gebruik Julianapark, herinrichting Binnenstad, herbestemming Stadhuis. Over het algemeen verlopen de contacten prima en zijn ze positief en constructief van aard.

Voorlichtingsmiddag op het stadhuis

Op 1 oktober 2016 organiseren we in het stadhuis onze eerste inloopmiddag voor de inwoners van de stad. We geven informatie over onderwerpen die de hele stad aangaan en praten daarover met inwoners. Onderwerpen die tijdens de middag ter sprake komen: de herinrichting van de binnenstad, de verplaatsing van het busstation, het 11Fountains project, het stadhuis, het Waterfront en Sporthart Bolsward. Per onderwerp worden de aanwezigen in twintig minuten bijgepraat. Ieder wordt uitgenodigd zijn of haar visie te geven en te komen met ideeën. Ruim honderd Bolswarders schuifelen van het ene zaaltje naar het andere.

Sporthart Bolsward voortvarend van start

Op die 1e oktober geeft werkgroep Sporthart Bolsward een presentatie over de opzet van de plannen voor de hernieuwde inrichting van het sportpark. Inwoners kunnen reageren en hun ideeën toevoegen. Op 8 december 2016 presenteert de werkgroep in Ons Gebouw de schetsplannen uit fase 1. Veel betrokken inwoners zijn aanwezig en er komen veel positieve reacties vanuit de stad. Fase 2 wordt nu voorbereid. De fase van rekenen en tekenen. Het platform is op afstand betrokken.

Johan Creten presenteert fontein Broereplein

Op 1 oktober is in het Stadhuis ook een presentatie gegeven over het fonteinenproject dat in het kader van Culturele Hoofdstad georganiseerd wordt. Daarna is de Fontein Werkgroep Bolsward gevormd, die snel aan het werk is gegaan. Op zaterdag 26 november 2016 presenteert de Belgische kunstenaar Johan Creten zijn ontwerp in de Broerekerk: een grote vleermuis in brons uitgevoerd. Aanwezigen in de Broerekerk geven aan welke locatie op het Broereplein volgens hen het meest geschikt is.

Werkgroep Herinrichting Binnenstad

Tijdens de inloopmiddag is er ook een presentatie gegeven over de herinrichting van de binnenstad. Een flinke groep Bolswarders meldt zich daarna aan om zitting te nemen in een werkgroep. Platform Bolsward zorgt voor vooroverleg met de gemeente en met de Vereniging Ondernemend Bolsward. Daarin wordt afgesproken eerst alle beschikbare informatie te verzamelen, stedenbouwkundige uitgangspunten te formuleren en een eerste 10 punten-plan te maken
De Werkgroep Binnenstad is inmiddels in overleg met VOB gevormd vanuit de aanmelders. Daarnaast is met de andere aanmelders een soort klankbordgroep gevormd. De werkgroep is aan de slag gegaan en brengt via een nieuwsbrief verslag uit van haar vorderingen.

Gebruik van Julianapark

Om misverstanden over het gebruik van het Julianapark te voorkomen, heeft Platform Bolsward de gemeente, het Heamielcomité en Stichting Bolswards Historie bij elkaar geroepen voor constructief overleg. Daarbij zijn duidelijke afspraken gemaakt, zodat iedereen in de toekomst weet wat wel en wat niet kan in het Julianapark.

Website Bolsward.nl

In samenwerking met VOB wordt gewerkt aan het ontwerpen van de website Bolsward.nl. De bedoeling is om de beste site van Fryslân te maken.

Volgende inloopavond: donderdag 2 maart 2017

Op donderdagavond 2 maart organiseren we weer een inloopavond. Ditmaal in het oude pand van de Rabobank aan de Skilwyk. Aanvang 20.00 uur. Onder andere worden dan de nieuwe plannen van het stadhuis gepresenteerd. Andere onderwerpen die aan de orde komen zijn de plannen van Patyna met het oude pand van de Rabobank, de herinrichting van de binnenstad en Duurzaam Bolsward. We zien u graag en zijn benieuwd naar uw mening en visie op de plannen. Inloop vanaf 19.30 uur. Tot de 2e maart dus!

 

08 februari 2017